ای موج سر به صخره ی ساحل بزن ،برو

 

در ذهن کو زه ها چه  هوسها گذشته است
آیینه از مقابل دریا گذشته است

دنیا چرا به گرد حقیقت نمی رسی؟
امروز با بهانه ی فردا گذشته است!
 

تو ماهی سرابی و عمریست کارمن
از کوچه های تنگ تماشا گذشته است

ای موج سر به صخره ی ساحل بزن ،برو
عمریست آب  از سر دریا گذشته است.

/ 375 نظر / 96 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرنسس یخی

دو چیز مرا متحییر میكند آبی آسمانی که می بینم و می دانم که نیست و خدایی که نمی بینم و می دانم که هست (دکتر شریعتی)

پرنسس یخی

روزگار چون گرگ پیری پر بلاست طعمه اش یاران خوب و با وفاست دوری از یاران مکن ای با وفا گرگ دوران در کف این لحظه هاست ...

ببخش تا ...بدرخشي

دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند. فردریش نیچه

SNOW ALONE

وقتی دلتنگ میشوم تو را میان اشک هایم میبینم ، ولی اشکهایم را پاک میکنم تا کسی تو را نبیند

SNOW ALONE

لایـق تـو کـسی نـیـسـت جـز آن کـسی کـه تـو را انـتـخـاب مـیکـنـد نـه امـتحـان تـو را نگـاه کـنـد نـه ایـنـکه بـبـیـنـد تـو را حـس کـنـد نـه ایـنـکـه لـمـسـت کـنـد تـو را بـسـازد نـه ایـنـکه بـسـوزانـد تـو را بـخـنـدانـد نـه ایـنـکه بـرنـجـانـد تـو را دوسـت بـدارد و بـدارد!!!

SNOW ALONE

《حسین پناهی》 دوست عجب امنیت خوبی ست! میتوانی با او خودِ خودت باشی! میتوانی دردهایت را-هرچندناچیز،هرچند گران-بی خجالت با او در میان بگذاری! از حماقت هایت بگویی... دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست! نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند، نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند! دوست عرف نیست، عادت نیست، معذوریت نیست، دوست از هر نسبتی مبراست! دوست سایبان دلچسبی ست تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری....

SNOW ALONE

لایـق تـو کـسی نـیـسـت جـز آن کـسی کـه تـو را انـتـخـاب مـیکـنـد نـه امـتحـان تـو را نگـاه کـنـد نـه ایـنـکه بـبـیـنـد تـو را حـس کـنـد نـه ایـنـکـه لـمـسـت کـنـد تـو را بـسـازد نـه ایـنـکه بـسـوزانـد تـو را بـخـنـدانـد نـه ایـنـکه بـرنـجـانـد تـو را دوسـت بـدارد و بـدارد!!!

SNOW ALONE

ممنون دوست خوبم همینکه اومدی واسم کافیه...